Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Punëtorët e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit kryejnë detyra të thjeshta dhe rutinë për prodhimin e të lashtave, mirëmbajtjen e kopshteve dhe parqeve, shfrytëzimin dhe ruajtjen e pyjeve, zhvillimin e akuakulturës (kultivimin e peshkut etj.) dhe mbarështimin e bagëtive. Ata mund të punësohen në kompani të punimeve dhe shërbimeve të ndryshme bujqësore e blegtorale, apo të vetëpunësohen.

 • Kryejnë punime gërmimi të tokës duke përdorur mjete të thjeshta dore;
 • Kryejnë mbjellje të prodhimeve të ndryshme bujqësore;
 • Kryejnë punë të ndryshme bujqësore si ujitje, prashitje, pastrim nga barërat etj;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në korrje apo në mbledhjen e drithërave;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në mbledhjen e perimeve;
 • Kryejnë punë krahu në kopshtari;
 • Ndihmojnë në vjeljen e frutave;
 • Kryejnë mbledhje të pambukut;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në krasitjen e bimëve shkurrore apo pemëve drufrutorë;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në fidanishte;
 • Kultivojnë dhe rritin lule të ndryshme;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në lulishte;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në sera;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në pyje, si prerje të drurëve, stivosjen apo pastrimin e tyre;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në ferma blegtorale;
 • Kujdesen dhe ruajnë gjedhët, kuajt, derrat etj;
 • Kujdesen për ushqyerjen dhe pastrimin e kafshëve;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në baxho për prodhimin e produkteve të qumështit;
 • Kryejnë punë të ndryshme pastrimi në stalla;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në peshkim;
 • Kryejnë punë të ndryshme ndihmëse në gjueti;
 • Kryejnë paketim të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale; w) Kryejnë riparime të vogla të ndërtesave, gardheve apo pajisjeve të dorës; x) Ndihmon në hedhjen dhe nxjerrjen e rrjetës;
 • Bën seleksionimin dhe sistemimin e peshkut ne arka;
 • Transporton arkat me peshk; a
 • Realizojnë detyra të ngjashme; b
 • Mbikëqyrin punëtorët e tjerë; c
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i arsimit të detyruar.
 • Të jetë e/i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Punëtorë (Profesione elementare)