Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Punëtorët e punimit të metaleve dhe montimit të makinerive merren me organizimin e punës në njësinë e vet të shërbimit duke përzgjedhur veglat dhe pajisjet e duhura. Ata shkrijnë, derdhin, formësojnë dhe përgatisin detale të ndryshme, saldojnë, presin dhe ngjisin metale me materiale dhe metoda të ndryshme, bëjnë prerje, kthime, përkulje, shpime të nevojshme për bashkimin apo montimin e elementëve metalik, profileve të hekurit, llamarinës, etj. duke përdorur mjetet e pajisjet e duhura, në përputhje me kërkesat teknike të punës për përgatitjen e konstruksione të ndryshme metalike. Ata montojnë kavo çeliku dhe kabllo metalike për anije, ashensorë, avionë, hekurudha, pajisje ngritëse, pajisje zhytëse, puse nafte dhe gazi, teleferikë industrial apo civil, punojnë dhe operojnë me makineri dhe pajisje të ndryshme metal prerëse, montojnë dhe riparojnë makineri dhe pajisje industriale dhe kryejnë riparime të ndryshme të detaleve, konstruksioneve metalike, makinerive metal prerëse etj. Punëtorët e punimit të metaleve dhe montimit të makinerive riparojnë dhe mirëmbajnë automjete, avionë dhe lokomotiva, makina bujqësore dhe industriale etj. duke kryer punime axhustatori, elektroauto, xhenerike, karrocerie, gomisterie, mekanike etj. Ata mund të punësohen në kompani të punimeve dhe shërbimeve të ndryshme mekanike, ofiçina të makinave metalprerëse në kompani të shërbimeve mekanike industriale, apo të vetëpunësohen.

 • Organizojnë punën në njësinë e vet të shërbimit duke përzgjedhur veglat dhe pajisjet e duhura;
 • Bëjnë përgatitjen paraprake të vendit të punës (veglat, pajisjet, makineritë) duke kontrolluar funksionimin e rregull të tyre;
 • Shkrijnë, derdhin, formësojnë dhe përgatisin forma, detale prej metali;
 • Bëjnë matjet dhe shënimet përkatëse mbi materialin metalik sipas projektit;
 • Saldojnë, presin dhe ngjisin metale me materiale dhe me metoda të ndryshme;
 • Presin, kthejnë, përkulin fletë metalike për automobila, për avionë, për enë mbajtëse, për pajisje shtëpiake, për zbukurime, për qepena, etj. duke përdorur mjetet e pajisjet e duhura në përputhje me kërkesat teknike të punës;
 • Përgatitin konstruksione të ndryshme metalike;
 • Bëjnë prerjen, kthimin, përkuljen, shpime të nevojshme për bashkimin apo montimin e elementëve metalik, profileve të hekuri, llamarinës etj.
 • Montojnë kavo çeliku dhe kabllo metalike për anije, ashensorë, avionë, hekurudha, pajisje ngritëse, pajisje ngritëse në ndërtim, pajisje zhytëse, puse nafte dhe gazi, teleferikë industrial apo civil etj.;
 • Punojnë dhe operojnë me makineri dhe pajisje të ndryshme metal prerëse;
 • Kryejnë matje të shpeshta për të kontrolluar saktësinë e punimeve në detal me pajisjet matëse përkatëse (kalibër, mikrometër, indikator, komperator etj.);
 • Bëjnë shërbime periodike të makinave, nëpërmjet lubrifikimit të nyjeve të rëndësishme, regjistrimit të pajisjeve ndihmëse, riparimit të dëmtimeve të shkaktuara gjatë punës;
 • Kryejnë riparime të ndryshme të detaleve, konstruksioneve metalike, makinerive metal prerëse etj.;
 • Montojnë dhe riparojnë makineri dhe pajisje industriale;
 • Riparojnë dhe mirëmbajnë automjete;
 • Kryejnë punime axhustator, elektroauto, xhenerik, karroceri, gomisteri për automjete etj.;
 • Montojnë, riparojnë dhe mirëmbajnë avionë dhe lokomotiva;
 • Montojnë, riparojnë dhe mirëmbajnë makina bujqësore dhe industriale;
 • Prodhojnë dhe riparojnë vegla dhe artikuj të ndryshëm lëmues dhe mprehës të instrumenteve;
 • Bëjnë preventivin e punimeve që do të kryhen;
 • Mbajnë regjistrat përkatës për operacionet e kryera dhe kohën e kryerjes së tyre;
 • Realizojnë detyra të ngjashme; w) Mbikëqyrin punëtorët e tjerë; x) Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i një kualifikimi profesional për këtë profesion.
 • Të jetë e/i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Zejtarë, artizanë dhe profesione të lidhura me to