Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Nëpunësit dhe mbështetësit e zyrave regjistrojnë, organizojnë, ruajnë, llogarisin dhe interpretojnë informacione të lidhura me punën e kryer, llogarisin të dhëna financiare, statistikore dhe të dhëna të tjera numerike sipas një procedure të përcaktuar më parë me mjetet dhe aparaturat përkatëse, kryejnë detyra të sekretarisë edhe duke përgatitur e kontrolluar materialet për printim. Ata/ato merren me regjistrimin dhe llogaritjen e kontabilitetit, plotësimin e librave të kontabilitetit, mbajnë evidenca mbi orarin e prodhimit, nivelin e stokut dhe dërgesat e mallrave; mbajnë evidenca të aspekteve operacionale dhe koordinimit të kohës në transportimin e udhëtarëve dhe të mallrave, realizojnë detyra të nëpunësisë të burimeve njerëzore, të nëpunësit në bibliotekë, të shërbimeve postare duke plotësuar dokumentet përkatëse. Ata/ato mund të punësohen në kompani shërbimesh financiare, transporti, postare dhe institucione të tjera apo të vetëpunësohen.

 • Organizojnë punën në zyrën e vetë;
 • Regjistrojnë të dhëna financiare dhe mbajnë llogarinë e njësisë së vetë të shërbimit;
 • Regjistrojnë dhe sistemojnë mallrat në magazina;
 • Llogarisin dhe regjistrojnë pagat në njësinë e vetë të shërbimit;
 • Regjistrojnë të dhëna statistikore dhe financiare në bankë apo në institucione të tjera financiare;
 • Regjistrojnë të dhëna në shërbimet e hipotekës dhe u shërbejnë klientëve sipas kërkesës së tyre;
 • Regjistrojnë të dhëna në shërbimet e transportit për kohën dhe volumin e punës së kryer;
 • Mbikëqyrin dhe kontrollojnë transportin automobilistik, hekurudhor, ajror, ujor;
 • Përcaktojnë dhe rregullojnë oraret e lëvizjes për mjetet e transportit automobilistik, hekurudhor, ajror, ujor;
 • Japin informacione lidhur me oraret e lëvizjes për mjetet e transportit automobilistik, hekurudhor, ajror, ujor;
 • Planifikojnë dhe llogaritin kostot e prodhimit në njësinë e vetë të shërbimit;
 • Arkivojnë, sistemojnë dhe mirëmbajnë libra në biblioteka dhe kryejnë shërbimet e nevojshme për klientët;
 • Kryejnë arkivime elektronike të bibliotekave;
 • Kryejnë përgatitjen e dërgesave postare dhe shërbimet e tjera në përputhje me procedurat e përcaktuara më parë;
 • Kodifikojnë dhe përpunojnë të dhënat e kodifikuara;
 • Regjistrojnë dhe konvertojnë të dhënat (nga karta në shirit dhe anasjellta
 • ;
 • Regjistrojnë të dhëna të ndryshme në kompjuter;
 • Japin informacione për shërbimet që kryhen në njësinë e vetë;
 • Përgatisin evidenca dhe fatura të ndryshme administrative;
 • Regjistrojnë dhe përpunojnë të dhëna për burimet njerëzore në njësinë e vetë të shërbimit;
 • Realizojnë detyra të tjera të ngjashme;
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit; w) Mbikëqyrin punëtorët e tjerë.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i një shkolle profesionale në këtë fushë (ekonomik
 • ;
 • Të ketë kryer një kurs formimi profesional për këtë profesion.
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Nëpunësit