Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Specialistët e administrimit dhe biznesit kryejnë detyrat analitike, konceptuale dhe praktike për të siguruar shërbime në çështjet financiare, zhvillimin e burimeve njerëzore, marrëdhëniet me publikun, shitjet dhe marketingun e mallrave dhe shërbimeve, në fushën e informacionit dhe komunikimit. Ata zhvillojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe rishikojnë strukturat e ndryshme organizative dhe programe të investimeve efektive, kryejnë auditime dhe kontrolle të sistemeve të thesarit për organizatat, përgatisin pasqyra financiare përkatëse, zhvillojnë dhe rishikojnë planet dhe strategjitë financiare, etj. Ata mund të punësohen në kompani të ndryshme që ofrojnë shërbime financiare, zhvillimin e burimeve njerëzore, shitjet dhe marketingun etj. apo të vetëpunësohen.

 • Mbledhin, analizojnë dhe interpretojnë informacionin për fisibilitetin financiar, strukturat e kostos dhe efektivitetin tregtar të organizatave;
 • Kryejnë auditime dhe kontrolle të sistemeve të thesarit për organizatat dhe përgatisin pasqyrat financiare përkatëse;
 • Zhvillojnë dhe rishikojnë plane dhe strategji financiare;
 • Ekzekutojnë urdhra të blerjeve dhe shitjeve, si dhe negociojnë me të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve;
 • Zhvillojnë, zbatojnë dhe vlerësojnë, programe të rekrutimit, trajnimit dhe zhvillimit të personelit;
 • Kryejë këshillime të punësimit dhe zhvillimit të karrierës, si dhe kontroll për zbatimin e kuadrit ligjor të punës;
 • Kryejnë hulumtime, zhvillojnë dhe zbatojnë fushata tëmarrëdhënieve me publikun dhe tëmarketingut;
 • Studiojnë dhe zhvillojnë metoda dhe politika për të përmirësuar dhe nxitur efektivitetin e marrëdhënieve qeveri - biznesit;
 • Sigurojnë dhe përditësojnë informacionit lidhur me konkurrentët e mallrave dhe shërbimeve, kushtet e tregut etj.;
 • Vlerësojnë nevojat e klientëve duke i shpjeguar dhe demonstruar përdorime dhe përfitime të mallrave dhe shërbimeve;
 • Kryejnë përfaqësime të shitjeve tregtare dhe teknike;
 • Realizojnë detyra të ngjashme;
 • Mbikëqyrin punëtorët e tjerë;
 • Zbatojnë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i arsimit të lartë në këtë fushë;
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Specialistë me arsim të lartë (profesionistë)