Fjalor i profesioneve ne Shqiperi

Planifiko të ardhmen tënde!


Merr informacionin e duhur mbi profesionet në tregun e punës në Shqipëri. Shiko cili është profesioni që të përshtatet më tepër dhe gjej veten në tregun e vendit.


Nis duke kërkuar profesion më të mirë,
Bëhu vizionar!

Fillo!

Përshkrim i përgjithshëm

Drejtuesit e prodhimit dhe shërbimeve të specializuara planifikojnë dhe koordinojnë prodhimin e mallrave drejtpërdrejtë dhe ofrojnë shërbimeve të specializuara profesionale dhe teknike të duhura në një ndërmarrje ose organizatë, qoftë si drejtues të një departamenti ose si drejtues i përgjithshëm i një ndërmarrjeje ose një organizate që nuk ka një hierarki. Ata janë përgjegjës për operacionet e prodhimit, punimet në minierë, ndërtim, logjistikë dhe teknologji të informacionit dhe komunikimit, për shërbimet e ofruara në sektorët e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit, në sigurimin e shëndetit, arsim, mirëqenie sociale, në art, kulturë, sport, sistemin bankar, sigurime dhe shërbime të tjera profesionale dhe teknike. Zakonisht janë emëruar nga një bord drejtimi, të cilit i raportojnë. Ata punojnë vetëm ose në bashkëpunim me bordin e drejtorëve për të hartuar dhe për të zhvilluar objektivat e kompanisë, si dhe zhvillojnë ose miratojë politikat dhe programet.

 • Planifikojnë detajet e aktiviteteve në terma të produkteve përfundimtare, shërbimeve të ofruara, cilësisë, sasisë, kostove, kohës dhe kërkesave të punës,
 • Përcaktojnë standarde dhe vendosin objektiva;
 • Kontrollojnë njësinë e prodhimit dhe procedurat operacionale;
 • Sigurojnë cilësinë dhe formulojnë politika e programe për njësinë e tyre;
 • Zbatojnë dhe monitorojnë ecurinë e politikave dhe programeve të paracaktuara të njësisë së tyre;
 • Menaxhojnë punët e përditshme dhe shqyrtojnë rezultatet e tyre;
 • Komunikojnë me furnitorët, klientët dhe ndërmarrjet e tjera;
 • Planifikojnë dhe kontrollojnë përdorimin e burimeve materiale, financiare dhe njerëzore;
 • Raportojnë te drejtuesit më të lartë apo te pronarët lidhur me ecurinë e veprimtarisë;
 • Përgatisin tendera dhe oferta për prodhimin apo shërbimin që ofrojnë;
 • Përcaktojnë dhe menaxhojnë buxhetin duke monitoruar shpenzimet dhe përshtatur aktivitetet, procedurat dhe burimet për të minimizuar kostot;
 • Mbikëqyrin blerjet dhe instalimin e pajisjeve të reja në fabrikë;
 • Mbikëqyrin e përzgjedhin personelin, trajnimet dhe performancën e tij;
 • Përfaqësojnë dhe delegojnë përfaqësimin e ndërmarrjes ose organizatës në negociatat me agjencitë e tjera, në konventa, seminare dhe forume publike;
 • Përpilojnë dhe miratojnë fushata promovuese;
 • Kryejnë kontrolle financiare dhe administrative;
 • Koordinojë punën e sektorëve ose departamenteve;
 • Realizojnë detyra të ngjashme;
 • Mbikëqyrin punëtorë të tjerë;
 • Koordinojnë zbatimin e kërkesave të shëndetit dhe sigurisë në punë, dhe të mbrojtjes së mjedisit;
 • Zakonisht kërkohet përfundimi i arsimit të lartë në këtë fushë;
 • Të jenë të aftë fizikisht dhe mendërisht.

Shikoni për profesione të ngjashme:
Manaxherë